Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Зміст та організація роботи завідувача дошкільного закладу

Сучасний дошкільний навчальний заклад - складна система, яка динамічно розвивається і вимагає грамотного управління. Соціально-економічні умови і політичні процеси кардинально змінили зміст управлінської діяльності в дошкільному навчальному закладі: зросла самостійність, а отже, і відповідальність керівників за результати.

Система управління дошкільного навчального може функціонувати лише тоді, коли всі її складові ланки відповідають вимогам сьогодення. Розвиток управління передбачає вдосконалення структури всієї організації навчального закладу, перехід на горизонтальний корпоративний принцип управління. Спрямованість всієї системи управління дошкільним закладом на кінцевий результат передбачає не лише особливу мотиваційно-цільову орієнтацію керівників ДНЗ, а й новий підхід до інформаційного забезпечення, педагогічного аналізу, планування, організації, контролю і регулювання всієї діяльності.

Отже, таке управління означає виховання високомотивованих, професійно підготовлених керівників ДНЗ. Саме тому надзвичайно актуальними стають питання навчання завідувачів дитячих садків навичок управлінської діяльності та ефективної її організації. Грамотне управління дає змогу усунути невизначеність, зосередити увагу на головних завданнях, добитися ефективного економічного функціонування і полегшити контроль за роботою дошкільного закладу загалом.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Управлінські функції

Діяльність керівника з управління сучасним дошкільним навчальним закладом реалізується через низку управлінських функцій, які розкривають характер його професійної діяльності.

1. Інформаційно-аналітична функція. Оновлення управління дошкільним навчальним закладом найперше пов`язують з формуванням системи інформаційно-аналітичної діяльності як основного інструменту управління.

2. Мотиваційно-цільова функція розглядається з позиції характеристики цілей і механізмів освіти. Вважають, що вибір мети - найбільш творча частина управління.

3. Планово-прогностична функція. Планування і прогнозування полягають у визначенні зон найближчого розвитку дошкільного закладу в конкретних умовах педагогічного аналізу.

4. Організаційно-виконавча функція. Ця функція управління передбачає виконання низки послідовних дій: вивчення стану питання; постановка мети і визначення конкретних задач; планування самої справи; добір оптимального змісту, форм, методів майбутньої діяльності; створення умов для виконання цієї роботи; розстановка людей і постановка перед кожним виконавцем конкретної задачі; створення певної налаштованості на роботу; безпосередня допомога у реалізації тієї або іншої справи; аналіз перебігу і результатів конкретної справи.

5. Регулятивно-корекційна функція. Регулювання і корекція означають підтримку всієї системи навчального процесу в заданому рівні і подальше переведення її в новий якісний стан.

6. Контрольно-діагностична функція. Розглядаємо контроль як вид управлінської діяльності.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Контрольно-аналітична діяльність у дошкільному закладі базується на певних засадах, а саме:

- створення під час контролю стимулів до активної творчої діяльності;

- створення умов для постійного самовдосконалення працівників;

- об’єктивне оцінювання під час контролю не тільки діяльності, але й виявлення динаміки;

- спільне визначення програми подальшого удосконалення;

- контроль не повинен обмежуватись інцидентом. Не можна ставити метою контролю збір негативної інформації. Якщо контроль проводиться постійно та планово, то він сприймається як норма;

- тотальний контроль породжує неохайність. При тотальному контролі працівники знімають із себе відповідальність за якість виконаної роботи;

- прихований контроль викликає тільки прикрість. Не можна контролювати те, на що раніше ніколи не зверталась увага;

- не слід контролювати тільки свою "улюблену" ділянку, групу, об’єкт. Якщо зосередити увагу на улюбленому об’єкті, тоді інші члени колективу не потрапляють у поле зору того, хто перевіряє;

- слід пам’ятати, що контроль – це не формальність. Хто не контролює, той не цікавиться досягненнями своїх працівників. Низька компетентність та страх зіпсувати відносини з підлеглими – погані супутники керівника;

- не слід контролювати через недовіру. Підозри керівника свідчать про його невпевненість у собі. Делегування повноважень передбачає довіру до підлеглих, а систематичне навчання правильного виконання функціональних обов’язків знімає надмірну опіку та виводить підлеглих на самоконтроль;

- співпраця того, хто контролює, та працівника, якого перевіряють;

- якщо відпрацьовану систему не контролювати – це може призвести до хаосу.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Безпека життєдіяльності. Створення санітарно-гігієнічних умов.

- охорона життя і здоров’я дітей у групі;

- створення безпечних умов у групі;

- виконання вимог з охорони праці в групах та приміщеннях ДНЗ;

- санітарний стан груп та приміщень ДНЗ;

- організація діяльності дітей протягом дня;

- стан ігрових та спортивного майданчиків;

- відвідування та захворюваність дітей.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Матеріально-технічне забезпечення. Фінансовий стан ДНЗ.

- використання бюджетних та позабюджетних коштів;

- батьківська оплата за харчування дітей.

- інвентарний список основних засобів;

- протипожежний інвентар;

- обладнання та інвентар харчоблоку;

- обладнання та інвентар пральної;

- твердий господарський інвентар;

- м’який господарський інвентар;

- стан меблів;

- спортивний інвентар;

- стан будинків та основних систем ДНЗ;

- стан ділянки ДНЗ;

- санітарно-технічне обладнання;

- медичне обладнання;

- технічні засоби навчання;

- відомість витрати мийних засобів.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Освітня робота.

- організація освітньо-виховного процесу педагогами;

- підготовка до освітньо-виховного процесу;

- планування освітньо-виховного процесу;

- тематичний, фронтальний, підсумковий, оперативний, порівняльний контроль.

- вивчення освітньої діяльності працівників, які атестуються.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Методична робота.

- різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи;

- навчально-методична база та ефективність її використання під час навчально-виховного процесу;

- науковий рівень методичної роботи;

- впровадження наукових досягнень, освітніх технологій, концепцій в практику роботи з дітьми;

- власний доробок методиста (методичні розробки, рекомендації, пам’ятки);

- зміст та ефективність роботи педкабінету;

- забезпечення системи та змісту в здійсненні навчально-виховного процесу (планування, комплексна реалізація програмових завдань, актуальність, ефективність застосування методів та прийомів).

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Внутрішня документація.

- ведення педагогічної документації дошкільного закладу;

- ведення внутрішньої документації всіх підрозділів ДНЗ:

- вихователя;

- вихователя-методиста;

- практичного психолога;

- вузьких спеціалістів;

- медичної служби;

- харчоблоку.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Організація харчування дітей.

- виконання режиму харчування та організація процесу годування;

- санітарний стан харчоблоку;

- санітарний стан продуктової комори.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

-

Робота з сім’єю та школою.

- стан наочного матеріалу для роботи з сім’єю (вихователі, вихователь-методист, практичний психолог);

- рівень проведення заходів для батьків.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Робота з кадрами.

- виконання функціональних обов’язків;

- професійна діяльність педагогів;

- нагородження персоналу;

- експертна оцінка взаємодії педагогів із дітьми.

Ми вважаємо, що за допомогою блочної системи контролю можливо проконтролювати життєдіяльність дошкільного навчального закладу в цілому, не випускаючи з уваги всі структурні підрозділи, та побудувати систему внутрішнього контролю адміністративно-господарської діяльності.

А для того щоб досягти позитивних результатів, у колективі повинні працювати однодумці; і ми, і вихователі, і всі працівники повинні розуміти міру своєї відповідальності перед вихованцями, батьками, один перед одним, тоді необхідний тільки контроль життєдіяльності ДНЗ у цілому, а фіксування кожної дрібниці непотрібне.

Ми вже зазначали, що управління дошкільним закладом являє собою цілеспрямовану діяльність, спрямовану на упорядкування навчально-виховного процесу і його вдосконалення, саме тому, важливо здійснювати контроль з метою удосконалення та корекції роботи всього дошкільного закладу.

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

Види і форми контролю:

¨ За змістом (комплексний, тематичний, параметричний – відповідність встановленим нормам);

¨ За метою (попереджувальний, поточний, підсумковий);

¨ За об'єктом (персональний, узагальнюючий);

¨ За періодичністю (систематичний, періодичний, одноразовий);

¨ За суб'єктом (адміністративний, громадський, взаємоконтроль, самоконтроль)

Картинки по запросу линеечки разделители анимация

ЗВІТ

керівника дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) комбінованого типу № 2 «Берегиня»

Білоцерківської міської ради Київської області

про свою діяльність у 2018/2019 навчальному році

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) комбінованого типу № 2 «Берегиня» знаходиться у відомстві управління освіти і науки Білоцерківської міської ради комунальної власності.

Дошкільний навчальний заклад працює згідно річного плану, керуючись Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад і спрямовує навчально – виховну роботу на подальшу гуманізацію педагогічного процесу, що полягає в орієнтації вихователя на особистість дитини, її вікові та індивідуальні особливості, на створення сприятливих умов для якісного навчання.

Згідно з цим у 2018/2019 навчальному році в дошкільному закладі проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників базових знань, умінь та навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». У освітньо – виховному процесі впроваджуються Програми, навчально-методичні посібники рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у 2018/2019 навчальному році.

Приміщення дошкільного закладу побудоване по типовому проекту і налічує:

· 13 групових приміщень;

· спортивний комплекс: фізкультурна, хореографічна зали, плавальний басейн та басейн для «сухого плавання»;

· музична зала;

· кабінет практичного психолога;

· методичний кабінет;

· кімната художньо-естетичного розвитку «Маленькі митці»;

· кімната-музей (з етнопедагогіки) «Дивокрай».

Територія дошкільного закладу має огорожу й захищену смугу зелених насаджень. На території розміщено фізкультурний майданчик, два хлюпальних басейна, автомістечко (для навчання дітей правилам вуличного руху), скульптури казкових героїв «Поляна казок», фруктовий сад, «Куточок лісу» (еколого-оздоровчого напрямку).

Усі приміщення дошкільного закладу, стан їх обладнання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, які передбачені в Санітарному регламенті для дошкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за № 563/28693. Щорічне проведення косметичних ремонтів дає змогу підтримувати їх на сучасному рівні та в належному стані. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з альтанкою для ігор дітей в негоду та спеку, який оснащений малими ігровими формами (гірками, гойдалками, машинами, пісочницями, казковими будиночками). Майданчики відокремлюються один від одного зеленими насадженнями: кущами, багаторічними квітами.

Важливим чинником, який забезпечує високу ефективність дошкільної освіти є створення розвивального предметно-ігрового середовища підпорядкованого інтересам дитини. Зважаючи на це, педагогічний колектив дошкільного закладу та батьки доклали багато зусиль для створення умов щодо успішного розв’язання завдань розвитку, виховання та навчання дітей з різних розділів програми та відповідності створення умов сучасним тенденціям розвитку дошкільної освіти.

Групові кімнати дошкільного закладу облаштовані згідно з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в якій передбачені місця для більш постійних і динамічних зон (куточків), у яких діти мають змогу самостійно чи невеликими групами займатись певними видами діяльності за власним бажанням.

Всі вікові групи укомплектовані відповідно до віку дітей

Вікові групи

Кількість

Груп

Дітей

Ранній вік (2-3 р. ж.)

2

50

Дошкільний вік, з них:

11

269

- логопедичні групи для дітей з порушенням

мовлення

2

34

1 клас БЗШ № 6

1

31

УСЬОГО:

13

319

Кадровий склад ДНЗ

У дошкільному закладі працює 67 працівників з них:

· педагогічних працівників - 29;

· сестер медичних старших - 2;

· обслуговуючий персонал - 36

З метою підвищення фахового рівня педагогів здійснюється атестація педагогічних працівників, складено перспективний план атестації та розроблені заходи щодо його здійснення. Документація з атестації педагогічних працівників відповідає Типовому положенню про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 за №1255/18550 із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 20.12.2011р. №1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012р. за № 14/20327 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року за №1135.

Освітньо-виховний процес забезпечують 29 педагогічних працівників.

Освітній рівень педагогічних працівників:

повна вища освіта - 18 ( 62 %);

неповна вища освіта - 11 ( 38 %).

За результатами атестації у 2018/2019 навчальному році:

проатестовано – 9 педагогічних працівників:

- присвоєно кваліфікаційну категорію

«спеціаліст першої категорії» - 2

- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст першої категорії» - 1

- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1

- встановлено 11 тарифний розряд - 4

- встановлено 9 тарифний розряд - 1

- відповідає раніше присвоєному педагогічному

званню «старший вихователь» - 1

- відповідає раніше присвоєному педагогічному

званню «вихователь - методист» - 1

- присвоєно педагогічне

звання «вихователь методист» - 3

Методичну роботу дошкільного закладу очолює вихователь-методист Петровська Наталія Анатоліївна, яка має повну вищу освіту із спеціальності «Дошкільне виховання», 39 років педагогічного стажу роботи, «спеціаліст вищої категорії», має педагогічне звання «старший вихователь».

Педагогічний колектив дошкільного закладу визначив пріоритетні напрямки роботи у 2018/2019 навчальному році:

1. Створювати умови для забезпечення в дошкільному навчальному закладі змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти та чинних комплексних, парціальних та спеціальних освітніх програм, дієвої особистісно - орієнтованої освітньої системи, щодо реалізації принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації, інтегрованості педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі для сприяння своєчасного становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної, психологічної готовності до нової соціальної ролі.

2. Продовжити роботу щодо удосконалення та розширення мовленнєво – комунікативної компетентності дітей дошкільного віку через застосування інноваційних освітніх технологій за методом багатоканальної діяльності до освітньої лінії «Мовлення дитини».

3. Підвищити результативність роботи педагогічного колективу дошкільного закладу до забезпечення наступності дошкільної освіти та початкової школи шляхом реалізації діяльнісного підходу до умов освітньої реформи «Нова українська школа».

4. Удосконалити роботу щодо формування ігрової компетенції дітей дошкільного віку під час сюжетно-рольових ігор.

З даної проблеми було організовано та переглянуто серію інтегрованих та сюжетних занять з формування мовленнєвої компетентності, а саме:

- інтегроване заняття з використанням методу багатоканальної діяльності розповідь за картиною художниці Марини Гордєєвої «Осінній парк Олександрії» (старша група № 1 «Волошка»);

- ігрове заняття «Казковий дивосвіт» за мотивами українських казок дітьми середнього дошкільного віку (середня група № 10 «Чорнобривчик»);

- сюжетно-ігрове заняття «Забавляночка - закликаночка» за мотивами українського фольклору (ІІ молодша група № 5 «Горобинка»).

Проведено засідання педагогічної ради з проблеми «Удосконалення та

розширення мовленнєво –комунікативної компетентності у дітей дошкільного віку».

- Відповідно до вимог часу, запитів суспільства у 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 2 «Берегиня» спрямовував свою діяльність на підвищення результативності роботи педагогічного колективу до організації гармонійного розвитку особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

З даної проблеми було організовано та проведено засідання педагогічної ради «Забезпечення наступності дошкільної освіти та початкової школи шляхом реалізації діяльнісного підходу до організації освітнього процесу»; семінар - практикум з проблеми «Пріоритетні завдання до розв’язання освітнього процесу дошкільної та початкової школи», відповідно до листа МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 Інструктивно-методичні рекомендацій щодо забезпечення наступності дошкільної освіти та початкової школи»; комбіновані, інтегровані, сюжетні заняття, а саме:

- інтегроване заняття «Вбрання сучасне і давнє» (з використанням прийому сторітелінгу (старша логопедична група № 2 «Веселка»);

- інтегроване заняття за методикою Л.Шелестової Ч.2 «Вода – це просто диво» ( старша група № 12 «Фіалка»);

- інтегроване заняття «Експерименти в дошкільному закладі» (старша група № 9 «Ромашка»).

Одним з пріоритетних завдань дошкільного навчального закладу було питання організації ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку.

З даної проблеми педагогами дошкільного закладу було проведено педагогічну раду з проблеми «Формування ігрової компетенції дітей дошкільного віку під час сюжетно-рольових ігор», ряд консультацій; семінар-практикум; педагогічна година; перегляд інтегрованих, сюжетних занять за участю дітей:

- сюжетно-рольова гра «Маленькі пекарі» (ранній вік група № 6 «Соняшник»);

- сюжетно-рольова гра «Ветеринарна клініка» (середня група № 4 «Барвінок№).

У дошкільному навчальному закладі проводяться різноманітні активні форми методичної роботи: конференції, науково-теоретичні семінари, семінари-практикуми, проблемні семінари, психолого-медико-педагогічні консиліуми, проблемно-аналітичні бесіди, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, круглі столи, презентація матеріалів досвідів, колективні перегляди, виставки, конкурси. Організована робота «Школи вихователя - початківця» з метою підвищення професійного рівня молодих педагогів.

В жовтні місяці 2018 року в дошкільному закладі був проведений майстер-клас з проблеми «Організація та проведення спортивних ігор з дітьми дошкільного віку» для інструкторів з фізкультури міста, а в лютому 2019 році дошкільний навчальний заклад ділився досвідом роботи з вчителями-логопедами міста з проблеми «Система корекційної роботи при заїканні», консультпункт для музичних керівників міста з теми «Використання інноваційних художньо-педагогічних технологій в музичне виховання дошкільників», школа перспективного педагогічного досвіду «Сучасні підходи до організації роботи з батьками в закладі дошкільної освіти», школа новопризначеного вихователя. Захищено два досвіди роботи на рівні КОІПОПК з проблеми «Організація сюжетно-рольових ігор з дітьми дошкільного віку», «Організація літературної діяльності з дітьми дошкільного віку з використанням мнемотехніки».

Проводилась велика, плідна робота практичного психолога Слободянюк І.М. та вчителів –логопедів Приходько А.М. та Лютою Н.О. з вихованцями дошкільного закладу, педагогами та батьками дітей, а саме:

· Тренінг для педагогів «Я-педагог-професіонал і просто людина»;

· Проведено ряд індивідуальних та групових консультацій, бесід з батьками.

Аналіз результатів психологічного обстеження дітей 6-го року життя довів, що дошкільники підготовлені до навчання в школі.

група № 1 «Волошка» - високий рівень підготовленості до навчання в школі – 62 %,

достатній рівень – 23 %;

середній рівень – 15 %

низького рівня – не виявлено;

група № 2 «Веселка» логопедична - високий рівень підготовленості до навчання в школі – 36 %,

достатній рівень – 36 %;

середній рівень – 28 %

низького рівня – не виявлено;

група № 9 «Ромашка» - високий рівень підготовленості до навчання в школі – 44 %,

достатній рівень – 33 %;

середній рівень – 23 %

низького рівня – не виявлено;

група № 12 «Фіалка» - високий рівень підготовленості до навчання в школі – 44 %,

достатній рівень – 30 %;

середній рівень – 26 %

низького рівня – не виявлено;

Діти мають адекватну самооцінку на рефлексивному рівні, у них сформована позитивна мотивація до шкільного навчання.

Педагоги дошкільного закладу беруть активну участь в методичній роботі міста. Вихователь-методист Петровська Н.А. є членом міської методичної комісії методичного об’єднання вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів, керівником школи новопризначеного вихователя, Первишова О.М. – керівник міської методичної комісії методичного об’єднання музичних керівників; Михайлюк С.В. – керівник колсандингового центру з проблеми «Використання мнемотехніки під час художньої літератури (виразне читання з дітьми середнього дошкільного віку), Кондратюк В.І. – керівник школи перспективного педагогічного досвіду з проблеми «Сучасні підходи до організації роботи з батьками в закладі дошкільної освіти».

Педагогічний колектив бере активну участь у педагогічному житті міста, презентує свою роботу на регіональних, обласних та міських науково - практичних конференціях, семінарах, нарадах.

14 березня 2019 року на базі дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу № 1 «Веснянка» відбувся ІІ етап Турніру з шашок «Цікаві шашки» серед дітей дошкільних закладів м. Білої Церкви, організований управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради та за підтримки дитячо-спортивної школи «Юність». Представляла наш дошкільний заклад вихованка старшої групи № 9 «Ромашка» Макаренко Аріна.

З метою виявлення творчої обдарованості дітей дошкільного віку, удосконалення майстерності музичних керівників, популяризації творчості українських композиторів, авторської дитячої пісні був організований Міський фестиваль дитячої творчості «Веселі нотки», де взяли участь і вихованці нашого дошкільного закладу з пісенно-хореографічною композицією «Заспівай, мій соловейку» (діти старшого дошкільного віку) під керівництвом музичного керівника Первишової Олени Михайлівни.

Кожен з учасників, беручи участь у конкурсі, продемонстрував свої творчі здібності, акторську майстерність, хореографічні навички.

З метою поліпшення якості освітнього процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти в роботі з дошкільниками в практиці закладу використовуються парціальні, авторські програми та методики:

· Методика Л.Шелестової «Розвивальне читання»;

· Програма художньо-естетичного розвитку «Радість творчості» (авт.: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);

· Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (автор Лохвицька Л.В.);

· Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» (авт.: О.Березіна, О.Гніровська, Т.Линник).

· «Україна - моя Батьківщина», парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку(О.М.Каплуновська, І.І.Кичата, Ю.М. Палець);

· «Веселкова музикотерапія», програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку ( авт. І.А.Малашевська, С.К.Демидова);

· «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. М.М.Єфименко);

· «Шахова школа» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи / автори В.В.Семизорова, О.І.Духновстка, Л.Ю. Пащенко.

· «Цікаві шашки» програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки / автори В.В.Семизорова, О.В.Романюк, Г.П.Дульська.

Педагоги вільно обирають форми і методи для виховання та навчання, проявляють гнучкість, динамізм, здатність до самовдосконалення.

Самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу в закладі є гурткова робота, яка організована з метою задоволення потреб дитини до певної діяльності, загальних та спеціальних здібностей ,розвитку особистості дошкільників та впровадження інноваційних технологій, а саме:

Безоплатні гуртки:

«Дзвінкі голосочки» (співочий);

«Здоров’ятко» (оздоровчий сухий басейн);

«Маленькі актори» (театралізована студія).

«Мудрі шахи» (розвивальний)

«Цікаві шашки» (інтелектуальний)

Свої здобутки педагогічні працівники презентували на сторінках фахових періодичних видань газети Бібліотечка вихователя дитячого садка, «Дошкільне виховання».

Організація харчування

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227, із змінами затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013р. № 202/165 та листа Міністерства освіти і науки України «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 21.06.2007р. № 1/9-394, Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України від 28 грудня 2014 року №76-YIII».

Розмір батьківської плати в дошкільному закладі з січня 2019 року становить 60 % від вартості харчування на день, який становить 30 грн.

Організація харчування в умовах дошкільного закладах вимагає підвищеної відповідальності та неухильного виконання всіх норм і правил. Тому це питання стоїть на постійному контролі у адміністрації дошкільного закладу під час тематичного вивчення, вибіркових перевірок та оперативного контролю, перевірки готовності дошкільних навчальних закладів до нового навчального року та проведення літнього оздоровлення. Щомісячно проводиться оперативний контроль різними службами (медичною, методичною, шеф-кухарем, завідувачем). Дане питання заслуховується на оперативних, виробничих нарадах. Згідно річного плану дошкільного закладу питання організації харчування дітей заслуховувались на виробничій нараді. Рада з харчування щоквартально перевіряє організацію з харчування відповідно до плану роботи.

З метою забезпечення оптимальних умов для фізичного та психічного розвитку в сім’ї та в дошкільному закладі, дотримання наступності та єдності вимог до харчування дошкільників, питання раціонального харчування дітей розглядається на батьківських зборах, з батьками проводяться консультації, інформація з даного питання висвітлюється в куточках для батьків. Крім цього батьків ознайомлюють із виконанням норм харчування дітей, надають рекомендації щодо годування дитини вдома, знайомлять з режимом та специфікою харчування у дошкільному закладі. Щодня в інформаційних куточках для батьків виставляється меню із зазначенням виходу страв.

Організація харчування в дошкільному закладі забезпечується, безпосередньо, працівниками харчоблоку та сестрами медичними старшими. Цією категорією працівників заклад укомплектований на 100%.

Продукти харчування та продовольча сировина постачається централізовано, постачальники були визначені рішенням тендерного комітету. Комірником своєчасно подаються щотижневі замовлення продуктів харчування та один раз на 2-3 дні уточнені заявки. Аналіз виконання заявок показав, що всі продукти були завезені у повному обсязі. Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний навчальний заклад. Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення нестачі або залишку не зафіксовано.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з начальником Білоцерківського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, щодня медичною сестрою спільно з кухарем та комірником складаються меню-розклади на наступний день. При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою завідувачем дошкільного закладу.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та естетичного виховання.

Позитивна робота дошкільного навчального закладу залежить від плідної, систематичної роботи педагогічного колективу і родини у формуванні особистості дитини. За участю батьків були проведені наступні заходи:

· родинне свято та родинні розваги;

· фізкультурне свято, розваги;

· участь батьків у навчально-виховному процесі (Дні відкритих дверей, Дні здоров’я, в організації та проведенні свят та розваг протягом усього навчального року);

· участь батьків у проведенні Тижня безпеки, у проведенні заходів приурочених Дню довкілля, під час проведення осіннього та весняного двомісячника санітарної очистки, озеленення та благоустрою в дошкільному закладі.

Вихователі в своїй роботі використовують сучасні форми і методи спілкування з батьками. Крім цього, в кожній віковій групі за допомогою батьків оформлено посібники та дидактичні ігри, оновлено оздоровчі та ігрові осередки. Кожна вікова група має інформаційний матеріал з «Безпеки життєдіяльності дітей в дошкільному закладі та вдома».

Вивчення суспільної думки про роботу дошкільного закладу серед батьків показало позитивне ставлення батьків до дошкільного закладу та високий рейтинг у житловому мікрорайоні міста.

Дошкільний заклад активно співпрацює з школою мікрорайону (БЗШ№ 6).

Система державно-громадського управління дошкільним закладом забезпечує взаємодію всіх ланок управлінської структури що відповідає високому рівню.

Не менш важливою частиною роботи дошкільного навчального закладу є адміністративно-господарська робота.

З метою уникнення безсистемних та неконтрольованих зборів коштів в дошкільному закладі створено благодійну організацію благодійний фонд «Берег дитинства».

«Дитина – це ранок, а ранок має бути щасливим!»

Характеристика об’єктів та форм контролю.

Об’єкти контролю

Акценти контролю

Освітній процес

Виконання чинних програм, Базового компоненту,

рівень сформованості умінь, навичок дітей тощо.

Самостійна діяльність дітей

Рівень активності дітей у самостійній діяльності

Організація і проведення розваг, свят.

Організація взаємодії з батьками

Методична робота

Рівень професійної компетентності педагогів.

Підвищення кваліфікації педагогів.

Самоосвіта, ППД

Умови освітнього процесу

Охорона праці

Безпека життєдіяльності

Санітарно-гігієнічні умови

Методичне забезпечення

Стан психологічної комфортності колективу

Психологічна готовність педагогів

Стан психологічного комфорту педагогів

Взаємодія з батьками

Організація взаємодії з батьками

Свята з батьками

Перспективність і наступність у роботі із школою

Спільні заходи з школою

Інноваційна діяльність

Відповідність інноваційної діяльності меті і завданням ДНЗ

Рівень наукової обґрунтованості нововведень їх результативність

Форми контролю

Зміст контролю

1

За ознакою виконання: колективна

передбачає залучення всіх рівнів управління: адміністрації, досвідчених вихователів, батьків (за умовою чіткого визначення об’єктів і меж контролю).

взаємоконтроль

передбачає участь досвідчених вихователів через наставництво, взаємовідвідування, підвищує кваліфікацію педагогів, узагальнюється досвід.

самоконтроль

передбачає періодичні звіти, схеми, алгоритми педагогів про результати своєї роботи. адміністрація відвідує педагога для узагальнення досвіду або навчання інших педагогів. Найвища форма професіоналізму, високий рівень майстерності

адміністративно – плановий

здійснює керівник дошкільного навчального закладу, методист (відповідно до плану контролю).

адміністративний неплановий

здійснює керівник дошкільного навчального закладу з появою непередбачених планом ДНЗ проблем.

2

За характером об’єкту:

Фронтальний

(комплексний)

спрямований на з’ясування стану освітнього процесу в ДНЗ за певний період роботи ( як правило, за 3-4роки).

Забезпечує одержання інформації про роботу всіх категорій педагогічних працівників щодо реалізації чинних програм,упровадження нової технології, тощо.

Тематичний

дає можливість з'ясувати стан роботи колективу над певною проблемою.

З’ясовує рівень розв’язання завдань упродовж вивчення якоїсь теми, за якою працюють вихователі вікової групи; стан виконання певного розділу програми декількома педагогами паралельних груп; стан рівня розвитку здібностей, знань, умінь та навичок дітей з якогось розділу програми; форми організації та проведення всіх типів занять,вивчення передового педагогічного досвіду. Мета: «Стан ігрової діяльності»

Персональний

спрямовано на з'ясування професійної майстерності певного педагога, надання допомоги окремим, зокрема молодим і малодосвідченим вихователям.

Дає можливість виявити недоліки в роботі вихователя, наприклад: в організації індивідуальних занять, використання засобів навчання, проведення різних типів занять, використання педагогом новітніх технологій…

Оглядовий

передбачає ознайомлення за короткий період зі станом справ у навчально – виховному закладі.

Попереджувальний

Передбачає з’ясування стану трудової дисципліни в педагогічному колективі, методичного забезпечення освітнього процесу Використовується в міру необхідності з метою випередити небажані результати: «Організація дитячого колективу під час ігрової діяльності»,

«Вивчення роботи вихователя який атестується»,

«Проведення індивідуальної роботи з дітьми в ІІ половину дня».

Кiлькiсть переглядiв: 1548

Коментарi

 • Arycheery

  2018-02-09 17:12:45

  1st Rx Orders Priligy Hipertension [url=http://cialicheap.com]cheap cialis[/url] Purchase Effexor Xr Viagra Sildenafil Pfizer...

 • Kennbicfruff

  2017-06-14 15:28:52

  Viagra E Hipertension Arterial [url=http://priligy-forum.priliorder.com]Priligy Forum[/url] Viagra Yahoo Respuestas Best Cheapest Price Tadafil [url=http://kamagra-jelly-online.kamagpills.com]Kamagra Jelly Online[/url] Comparateur prix cialis france Omnicef [url=http://levitra-pills.buylevi.com]Levitra Pills[/url] Traitement Baclofene Kamagra Quick Coupon [url=http://order-viagra-onlines.via100mg.com]Order Viagra Onlines[/url] Real Cheap Amoxicilina By Money Order Amex Bestellen Viagra [url=http://cial40mg...

 • Jeroreoms

  2017-05-03 11:07:04

  Cialis Caida Cabello Estrace .5 [url=http://byuvaigranonile.com]viagra[/url] Acquisto Kamagra 100mg Blackmarket Cilias...