Мета атестації педагогічних працівників:
активізація творчої професійної діяльності педагогів;
підвищення відповідальності за результати роботи;
оцінка особистісних якостей;
визначення рівня якості виконання педагогами посадових обов'язків, зазначених:
професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах;
забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Основні принципи атестації:
демократизму;
загальності;
всебічності;
систематичності;
колегіальності;
доступності та гласності;
безперервної освіти і самовдосконалення;
морального і матеріального заохочення.


ПАМ'ЯТКА
по вивченню параметрів діяльності педагога,
який атестується*Чи реалізує і модернізує зміст, форми, методи та засоби навчально-виховного процесу з огляду на нові завдання, що стоять перед дошкільним закладом;

*Чи розробляє нові підходи до ігрової та навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у світлі діючих програм;

*Чи наявний перспективний педагогічний досвід, досвід активізації дитячої творчості;

*Чи здійснює педагог постійний самоаналіз і самооцінку праці;чи здатний швидко пов'язувати нові знання з уже здобутими, вчасно позбуватися упереджень; чи наявна у педагога внутрішня духовна потреба у перебудові, у здатності до творчого освітньо-виховного процесу;

*Чи займається дослідницькою, інноваційною діяльністю і творчим узагальненням своєї праці;

*Чи вміє не протистояти нововведенням, не шкодувати зусиль і додаткового часу на переучування, пристосування до нової ситуації;

*Чи втілює у практику роботи принципи педагогіки співробітництва, партнерства;

*Чи може науково обґрунтувати вибір дій у конкретній педагогічній ситуації;

*Чи спроможний оригінально конструювати педагогічний процес, володіти мистецтвом і наукою співчуття чи готовий до співтворчості як вершинної точки спільності дорослого й дитини.


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИХОВАТЕЛЯ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ


Науково-теоретична підготовка:

1.Знання теоретичних основ дошкільної психології та педагогіки.


2.3нання наукових методів дошкільної психології та педагогіки.


3.Знання історії розвитку науки і сучасних її досягнень.


4.3нання нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти.

Методична підготовка:
1.Знання методик у роботі з дітьми раннього та дошкільного віку.

2.Володіння методами та прийомами.

3.Уміння організовувати ігрову та навчально-пізнавальну діяльність з дітьми дошкільного віку.

4.Уміння обґрунтовано, творчо підходить до проведення освітньо- виховної роботи з дітьми дошкільного віку.


Психолого-педагогічна підготовка:

1 .Знання психологічних і вікових особливостей дітей.

2.3нання психологічних закономірностей навчання, виховання,розвитку дошкільників.

3.Обізнаність із новими психолого-педагогічними технологіями.

Роль атестації в особистісному, професійному зростанні педагога, а отже і в сучасному освітньому процесі проводиться з метою не лише оцінити їх професійну кваліфікацію, а й спонукати до постійного самовдосконалення.

Щороку підготовка до атестації педагогічних працівників в дошкільному навчальному закладі розпочинається з ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються, з переліком нормативно-правових актів з питань атестації педагогічних працівників.

- Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»

- Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 32 «Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу»

- Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.12 2010 за № 1255/18550 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 за № 1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327

- Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Стаття 40 (частина 1, пункт 2), стаття 96

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами і доповненнями)

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (зі змінами і доповненнями)

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»» від 26 квітня 2003 р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. № 754/11034

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. № 1130/11410

- Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 (зі змінами і доповненнями)

- Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20 січня 2011 р. № 1/9-34

- Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26 січня 2011 р. № 1/9-44

- Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 січня 2011 р.№ 1/9-6

Золотая бабочка

Кiлькiсть переглядiв: 295

Коментарi